Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

?cie?ka Hel - W?adys?awowo Email
Wpisany przez Borys   
sciezka-rowerowa-hel-1Chyba jedna z najbardziej ciekawych inwestycji dla rowerzystów Polsce. ?cie?ka rowerowa Hel – W?adys?awowo jest przyk?adem tego, ze mo?na zagospodarowa? teren turystyczny tak, ?eby zach?ci? turystów do aktywnego wypoczynku. Nie jest to ambitna trasa dla osób szukaj?cych wra?e?, czy mo?liwo?ci sprawdzenia si?. Jest to czysta przyjemno?? jazdy na rowerze zaledwie metr lub dwa od wody?cie?ka rowerowa:   Hel – W?adys?awowo
D?ugo??:                      oko?o 40km
Czas:                           3 godziny 
Data:                            Czerwiec 2006
Trudno??:                  1/5

Kliknij tutaj, aby ?ci?gn?? pe?ny opis trasy i mapy

Na tej ?cie?ce rowerowej nie potrzeba mapy. Trasa rowerowa jest prosta i nie mo?na si? zgubi?. Wi?kszo?? trasy to kostka brukowa, cz??? przy samym Helu id?c? przez las jest szutrowa, ale dobrze oznaczona i ci?gnie si? oddzielona pasem zieleni wzd?u? drogi.

Trasa jest o tyle przyjazna, ?e na Hel mo?na si? dosta? z rowerem poci?giem, który ma obszerny wagon rowerowy. W dowolnej z miejscowo?ci mo?na przerwa? tras? i znale?? stacj? kolejow? i wróci? np. do Gdyni czy Gda?ska tym samym poci?giem. Przez ca?o?? trasy rowerowej nie trzeba wraca? t? sam? ?cie?k? do punku wyj?cia. Ze wzgl?du na unikatow? form? ca?y pó?wysep nale?y od 1978 roku do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Park obejmuje unikatowe w kraju tereny o warto?ciach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych. Warto si? tam wybra?.

Hel - Jurata
sciezka-rowerowa-hel-3Po dojechaniu na Hel mo?na zwiedzi? miejscowo?? na rowerze, zobaczy? fokarium, czy odwiedzie pla?e od strony otwartego morza. Aby wjecha? rowerem na ?cie?k? trzeba si? kierowa? na zachód. ?cie?ka rowerowa zaczyna si? przy jedynej wyjazdowej drodze, trudno j? pomyli?. Pierwszy fragment to szutrowa ubita droga szeroko?ci ok. 2 metrów. Ci?gnie si? wzd?u? drogi dla samochodów przez las. Ten fragment jest pe?en zakr?tów i ma?ych podjazdów. Jazda na rowerze jest urozmaicona i nie mo?na si? nudzi?. Przez fakt, i? jest to szuter jest sporo kurzu. ?cie?ka rowerowa jest dobrze opisana i jak wida? na zdj?ciu ma tez infrastruktur? np. zwalniaj?c? przy przejazdach przez tory. W Juracie mo?na zobaczy? molo od strony zatoki, czy pogada? nowo wybudowane rezydencje. Przy ulicy ?wi?tope?ka 13 znajduje si? dom, w którym przebywa? i pracowa? Wojciech Kossak podczas wakacji w latach trzydziestych.

Jurata – Cha?upy
sciezka-rowerowa-hel-2Z Juraty wyje?d?amy droga i tuz za znakiem ko?ca miasta po lewej stronie pojawia si? ?cie?ka rowerowa, która ci?gnie si? wzd?u? lasu przy drodze. Pó?niej ci?gnie si? wzd?u? drogi pozwalaj?c podziwia? krajobraz zatoki. ?cie?ka zbli?a si? do wody i po chwili jedziemy na rowerze kilka metrów od wody od strony zatoki, odgrodzeni od drogi pasem zieleni. Doje?d?amy do Jastarni. Przeje?d?amy obok portu. Cz??? zachodnia portu wykorzystywana jest przez ?odzie i kutry rybackie oraz statki ?eglugi przybrze?nej. W cz??ci wschodniej mie?ci si? o?rodek ?eglarstwa sportowego. Nast?pnie przeje?d?amy ?cie?ka rowerow? przez Jastarnia i wyje?d?amy dalej kieruj?c si? na Cha?upy. Ca?y czas po lewej stronie urzekaj? nas swoim widokiem spokojne wody zatoki


Cha?upy – W?adys?awowo
sciezka-rowerowa-hel-4W Cha?upach przeje?d?amy rowerem przez betonowe nabrze?e, na którym trzeba uwa?a? na osoby, które u?ywaj? go do zej?cia do wody z deskami windserfingowymi. Widok zostaje urozmaicony bia?ymi ?aglami, kontrastuj?cymi z niebieskim niebem i wod?. Pó?niej ?cie?ka rowerowa wyje?d?a bli?ej drogi i kieruje si? do W?adys?awowa, gdzie mo?emy wsi??? w poci?g na dworcu lub przenocowa? dla dalszej trasy.

 

 

 

Je?eli macie swoje uwagi i do?wiadczenia z tej ?ciezki, to zapraszamy do skomentowania tematu na forum:
http://nnl.pl/component/option,com_joomlaboard/Itemid,32/func,view/catid,5/id,49/#49

Wszelkie prawa zastrze?one. Teksty i zdj?cia s? w?asno?ci? ich autorów. Kopiowanie tekstu, cz??ci tekstu lub zdj?? bez zgody autora zabronione.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF